Kvalitet och Miljö

Lexén Matkultur bedriver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete och har regelbundna uppföljningsmöten med personalen. Klara och uttalade kvalitets- och miljömål med fastlagda policys tar personalen löpande del av. Kompetensutvecklingen situations anpassas efter medarbetarna och de olika uppdragen.
Regelbunden utveckling genomförs av vår arbetsmiljö där planering har en avgörande faktor. Enformiga arbetsmoment varieras för att motverka arbetsskador.
Innan, under och efter arbetet utförs kontroller för att rätt kvalitet säkerställs.
Detta sker via olika egenkontroller enligt upprättade checklistor.

En KRAV märkning av IES Hässelby Strand genomfördes 2015

Länkar:

siderightimg

Lexén Matkultur AB

Turebergs Allé 2
191 62 Sollentuna

Mail: info@lexenmatkultur.se
Ring: 0709-12 96 49